Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish
slide show3.jpg

2018. godina

Plan nabave za 2018. godinu 

Prelaz za stranicu2

2017. godina

Registar ugovora javne nabave za 2017. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu

Izmjene Plana nabave za 2017. godinu

Dokumentacija o nabavi - Eko zona 2. faza

Troškovnik Eko zona 2. faza

Odluka o odabiru 2. faza

Dokumentacija o nabavi Eko zona ponovljena nabava

Troškovnik Eko zona II

Odluka o odabiru

Dokumentacija o nabavi Eko zona

Troškovnik Eko zona

Odluka o poništenju postupka javne nabave 

Izjava o sukobu interesa - Štefica Sirutka

Izjava o sukobu interesa - Marina Mihalec

Izjava o sukobu interesa - Zvonkica Zlatar

Izjava o sukobu interesa - Silvia Drvarić

Dokumentacija za nadmetanje - asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Troškovnik - dionica 1 - Pavla Kvakana 

Troškovnik - dionica 2 - Pavla Kvakana 

Troškovnik - dionica 3 -Imbriovec

Rekapitulacija - Dionica 1, 2 i 3

Plan nabave za 2017. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Prelaz za stranicu2 

2016. godina

Plan nabave za 2016. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2016. godinu

Izjava - Registar ugovora javne nabave u 2016. godini

Registar ugovora bagatelne nabave u 2016. godini

Prelaz za stranicu2

2015. godina

Plan nabave za 2015. godinu

Izmjena Plana nabave za 2015. godinu

Izjava o postojanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Đelekovec u sukobu interesa

Izjava - Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015. godini

Registar ugovora bagatelne nabave u 2015. godini

 Prelaz za stranicu2

2014. godina

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

PRAVILNIK o bagatelnoj nabavi robe, radova i/ili usluga

Plan nabave za 2014. godinu

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA BAGATELNE NABAVE U 2014. GODINI

IZJAVA - REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OPĆINE ĐELEKOVEC U 2014. GODINI

 Prelaz za stranicu2

2013. godina

Izmjena Plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

IZJAVA - REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OPĆINE ĐELEKOVEC U 2013. GODINI

 Prelaz za stranicu2

2012. godina

Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Đelekovec u 2012. godini

Plan nabave roba, radova i usluga općine Đelekovec u 2012. godini

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Evidencija postupaka javne nabave i zaključenih ugovora o javnoj nabavi u 2012. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2012. godini

Prelaz za stranicu2

Općina Đelekovec 2013. Sva prava pridržana  /  Design by Georg