Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish
slide show3.jpg

Jedinstveni upravni odjel

  • Zvonkica Zlatar - pročelnica
  • Kristina Bilić – viši referent za pravne, kadrovske i računovodstvene poslove,
  • Silvia Drvarić – referent za opće poslove,
  • Denis Srček – referent – komunalni redar
    Krešimir Kadija – komunalni radnik

Prelaz za stranicu2

Općina Đelekovec 2013. Sva prava pridržana  /  Design by Georg